Vytyčení a vyjádření k existenci sítí - Orionet

 

Pro stavební úřady a všechny typy řízení.
 

Společnost Oriotrade, s.r.o., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydává vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví společnosti Oriotrade, s.r.o. Služba je zpoplatněna.

Vyjádření k existenci sítí vydává naše oddělení liniových staveb. Pro vydání vyjádření žádejte elektronicky na adrese: vyjadreni@netdatacomm.cz

 

K žádosti vždy přikládejte:

Žádost volnou formou s vyznačením názvu stavby, jméno a adresu žádajícího, jméno a adresu investora, pokud se liší od žadatele a typ řízení pro které se žádá. Dále je nutné uvádět fakturační údaje k vystavení faktury za vydání vyjádření.
Technickou zprávu, projekt nebo obdobný dokument, ve kterém bude popsáno místo stavby např. katastrální území, parcelní číslo a technické řešení stavby.
Situační výkres ve kterém bude graficky znázorněn záměr v měřítku do 1:1000
V případě rozsáhlých staveb přehledku území v měřítku 1:10000 - 1:25000